Go to top
Общи условия
Важно е да знаете

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ЕС ЕНД АЙ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕС ЕНД АЙ” ООД, наричано по-долу „ЕС ЕНД АЙ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.virtualteameu.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ЕС ЕНД АЙ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200106952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, ж.к. Лагера, бл. 36, ет. 6, ап. 39, имейл адрес: info@virtualteameu.com.

„ЕС ЕНД АЙ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 435346. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.virtualteameu.com (наричани за краткост
Услуги). С визуализирането на http://www.virtualteameu.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЕС ЕНД АЙ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЕС ЕНД АЙ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие при сключването на договора между Потребителя и „ЕС ЕНД АЙ”.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяни от „ЕС ЕНД АЙ ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „ЕС ЕНД АЙ ” e достъпен на сайта https://www.virtualteameu.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЕС ЕНД АЙ” услуги, както и да договорят индивидуално предоставяне на услуга с Потребителите.
(2) Потребителят може да проследява услугата, която е поръчал чрез профила си на сайта. Чрез профила на сайта е възможно да се възложат нови проекти.

ПОРЪЧКА

Чл. 3. (1) Потребителите използват формата за отправяне на запитвания на „ЕС ЕНД АЙ”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЕС ЕНД АЙ” услуги.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЕС ЕНД АЙ”.

Чл. 4. (1) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което
да потвърди поръчката.

ЦЕНИ

Чл. 5. (1) Цените на услугите са тези, посочени на уебсайта на „ЕС ЕНД АЙ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Чл. 6. „ЕС ЕНД АЙ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 7. (1) „ЕС ЕНД АЙ” може да предоставя отстъпки за услугите, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЕС ЕНД АЙ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се
предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.virtualteameu.com е
възможно плащане по банков път.
Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или
таксите на такава трета страна.
Чл. 10. „ЕС ЕНД АЙ” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЕС ЕНД АЙ”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11. (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕС ЕНД АЙ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
(3) „ЕС ЕНД АЙ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „ЕС ЕНД АЙ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния
формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕС ЕНД АЙ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „ЕС ЕНД АЙ“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЕС ЕНД АЙ“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Чл. 12. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че
по този начин ще загуби правото си на отказ.
Чл. 13. „ЕС ЕНД АЙ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 14. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
Чл. 15. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл. 16. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕС ЕНД АЙ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ЕС ЕНД АЙ“
представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 17. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 18. (1) „ЕС ЕНД АЙ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „ЕС ЕНД АЙ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕС ЕНД АЙ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕС ЕНД АЙ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕС ЕНД АЙ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕС ЕНД АЙ”, „ЕС
ЕНД АЙ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните
ресурси, публикувани на уебсайта на „ЕС ЕНД АЙ”.

Чл. 20. (1) „ЕС ЕНД АЙ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ЕС ЕНД АЙ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЕС ЕНД АЙ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. „ЕС ЕНД АЙ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и
общоприетите нравствени норми.

Чл. 22. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕС ЕНД АЙ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 23. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др.
подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) „ЕС ЕНД АЙ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕС ЕНД АЙ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 27. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„ЕС ЕНД АЙ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.virtualteameu.com и на IP адреса на Потребителя. „ЕС ЕНД АЙ” има право да събира и използва информация относно Потребителите на договорно основание.
Потребителят доброволно предоставя личните си данни, за да може да се изпълнява сключения при общи условия договор между него и „ЕС ЕНД АЙ”. Такива лични данни са име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и друга информация, която лицето предоставя доброволно и е необходима за изпълнението на договора. „ЕС ЕНД АЙ” създава потребителски профил на Потребителя въз основа на предоставените от него данни.
„ЕС ЕНД АЙ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

“ЕС ЕНД АЙ” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.
При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ЕС ЕНД АЙ”.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЕС ЕНД АЙ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за
такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Уеб сайта използва бисквитки. За да продължите да използвате сайта, моля да се съгласите с употребата им. Повече информация

Бисквитките на този сайт са включени, за да ви дадем най-доброто потребителско изживяване.

Затвори